1. Het Nederlands recht is van toepassing

  2. Customize-it verplicht zich tot het zodanig leveren van haar producten dat het aan de overeenkomst beantwoordt. Het product beantwoordt niet aan de overeenkomst indien het product niet werd geleverd volgens de specificaties die op het moment van bestellen op de website werden getoond. Wordt hieraan niet voldaan, dan heeft de klant recht op reparatie dan wel vervanging. (druk- en zetfouten voorbehouden)

  3. De klant is verplicht de prijs van het product direct via één van de betalingsmogelijkheden die de website geeft, bij de bestelling te betalen.

  4. Klachten dienen bij voorkeur schriftelijk en gemotiveerd bij de ondernemer te worden ingediend. Een klacht wordt alleen gehonoreerd als dit niet het gevolg is van onwetendheid of oneigenlijk gebruik van het product.

  5. In geval van zichtbare gebreken dient de klacht direct na de aflevering te worden ingediend. In alle andere gevallen dient de klacht te worden ingediend binnen redelijke tijd nadat de klant het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken.

  6. Customize-it verplicht zich de in reparatie genomen producten binnen redelijke termijn gerepareerd dan wel omgeruild te retourneren.

  7. Indien vóór de aflevering één of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, is Customize-it gerechtigd de desbetreffende extra kosten in rekening te brengen. De klant heeft dan wel de mogelijkheid de bestelling kosteloos te annuleren.

  8. Customize-it is nooit aansprakelijk voor enige schade die de klant door overmacht lijdt.

    Onder overmacht wordt mede verstaan: het niet voldoen door de leveranciers van Customize-it aan hun verplichtingen, transportmoeilijkheden, brand, stakingen of werkonderbrekingen, import- of handelsverboden.